ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑