ประชุมวางเเผนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ของสถาบันพระบรมราชชนก